Poem 6

 

Kaosh miskani bega-e-sharein ,

Maah mani chammanroch-e-dishtarein.

 

Mahelaban maalet chandamein dilla,

Sirjamein duniya misk-o-aataarein.

 

Darkapant Sohaila gham pa saodai-e-,

Dil zahaerani halka bazarein .

 

Man haman tahna saal-o-karnani,

Kae mani hamrah kai mani yarein,

 

Rocha hum istaaran hisaabaein,

Tao goshe Qazi angata saarein.

 

 

(Qazi Mubarik)

 


[Poem1] [Poem2] [Poem3] [Poem4] [Poem5] [Poem6] [Poem7]

HOME